Posts Categorized: נגעי בתים

טהרת נגעי הבית

אחרי מעשי הטיחה ישוב הכהן לוודא שהנגע לא פשה, ואם אכן לא פשה, מתחיל טקס חגיגי; מביאים שתי ציפורים, עץ ארז, צמר צבוע בשני תולעת, ואזוב. מביאים כלי חרס ממולא במים חים ושוחטים ציפור אחד על המים, הכהן לוקח ציפור החי, העז ארז והאזוב וקושרם יחד בחוט הצמר הצבוע בשני התולעת. האיגוד הוא טובל בדם…read more

נגעי בית

נגעי בית שייך רק בארץ ישראל. לפי רבי יהודה, נגעי בית נחשב בעצם כברכה וככך מופיע בכתוב לשון "נתינה"; ״ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם״, עניין הטוב הנסתר שישנה בנגעי בתים פורש בכמה אופנים ולא נאריך בשיטות הללו עכשיו. לפי פרשנות התורה והמצווה (ספרא מצורע ס״ק עה), רבי יהודה הבין לשון נתינה כדבר שבא ע״י…read more