Posts Categorized: הלכה

פטור שבט לוי מן הצבא

עם כל פרסום פטור של בני הישיבה מגיוס צבאי קצת פלא כי לא מדברים אודות הפטור המקורי מן הצבא – פטור של שבט לוי משירות צבאי בישראל. נכון מאד כי הרמב"ם כותב "לא שבט לוי בלבד" ואכן כל אחד רשאי ויכול לנדב את עצמו לעסק התורה – כולל המצטיינים שבשבטי ישורון כגון שבט יששכר ושבט…read more

ציצית, דווקא משעטנז?

חקירה אם כשיש תכלת אמיתי, יש לכתחילה לעשות ציצית על ידי חוטים של צמר וחוטים של פשתן ולכורכם ייחד.