Posts Categorized: הכהן כאיש מורה

פטור שבט לוי מן הצבא

עם כל פרסום פטור של בני הישיבה מגיוס צבאי קצת פלא כי לא מדברים אודות הפטור המקורי מן הצבא – פטור של שבט לוי משירות צבאי בישראל. נכון מאד כי הרמב"ם כותב "לא שבט לוי בלבד" ואכן כל אחד רשאי ויכול לנדב את עצמו לעסק התורה – כולל המצטיינים שבשבטי ישורון כגון שבט יששכר ושבט…read more

מיוחדיותו של הכהן להורות בהלכה

תחילתו של הכהן כמורה הוראה, נעוצה ככל הנראה בברכה הקשורה להיות הכהנים החלק הנבחר משבט לוי. המורה ההוראה הראשון שקם לעם ישראל, מאז היותו לעם במעמד הר סיני, הוא משה רבינו, מי שקיבל התורה מפי נותנה ומסר אותה לעם ה', וגם לאחר ששמע לעצתו של יתרו ומינה תחתיו את שרי האלפים, הרבבות והעשרות, הוא הוסיף ושימש כ"מוראה הוראה – על", כאשר כל הדבר הקשה אשר ימנע מידיעתם של שאר הדיינים, יקריבון אליו.