Posts Categorized: הכהן כאיש מורה

מיוחדיותו של הכהן להורות בהלכה


תחילתו של הכהן כמורה הוראה, נעוצה ככל הנראה בברכה הקשורה להיות הכהנים החלק הנבחר משבט לוי. המורה ההוראה הראשון שקם לעם ישראל, מאז היותו לעם במעמד הר סיני, הוא משה רבינו, מי שקיבל התורה מפי נותנה ומסר אותה לעם ה', וגם לאחר ששמע לעצתו של יתרו ומינה תחתיו את שרי האלפים, הרבבות והעשרות, הוא הוסיף ושימש כ"מוראה הוראה – על", כאשר כל הדבר הקשה אשר ימנע מידיעתם של שאר הדיינים, יקריבון אליו.