Posts Categorized: אהרן הכהן

דיבור הקדוש ברוך הוא לאהרן הכהן

ביאור איך חז"ל הוציאו את דברי הכתוב מידי פשוטן אודות דיבור הקדוש ברוך הוא לאהרן הכהן. ביאור שיטת המלבי"ם אודות מיוחדיותו של משה כנביא-על של הקדוש ברוך הוא. הבאת מקורות שהיתה אמירה ישירה לאהרן הכהן.