Monthly Archives: ‍‍יב טבת תשעג

טהרת נגעי הבית

אחרי מעשי הטיחה ישוב הכהן לוודא שהנגע לא פשה, ואם אכן לא פשה, מתחיל טקס חגיגי; מביאים שתי ציפורים, עץ ארז, צמר צבוע בשני תולעת, ואזוב. מביאים כלי חרס ממולא במים חים ושוחטים ציפור אחד על המים, הכהן לוקח ציפור החי, העז ארז והאזוב וקושרם יחד בחוט הצמר הצבוע בשני התולעת. האיגוד הוא טובל בדם…read more