Monthly Archives: ‍‍כג כסלו תשעג

מצורעים במקרא ובמקורות חז"ל

מצורעים שהושלחו מן העיר במקרא עדות לקיומן של הלכות מצורע מתקבלת גם מספר מלכים. בימי יהורם בן אחאב בזמן המצור של ארם על העיר שומרון, היו ארבעה מצורעים שהושלחו מן העיר בגלל עצם היותם מצורעים (מלכים-ב ז, ג) מצורע אחר שהתפרסם היה עוזיהו מלך יהודה, שנכנס להיכל להקטיר קטורת הסמים, בניגוד למצווה האוסרת מי שאינו…read more

ערים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון

ערים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון לעניין טומאה וטהרה בימינו ובאופן ספציפי לקיום מצוות שילוח מצורעים מן ערים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון.