Monthly Archives: ‍‍טז טבת תשעג

משמרת מלכיה

הבאת מקורות בתנ"ך אודות משמרת מלכיה, דיון אם משמרת פשחור נכללה במשמרת מלכיה או במשמרת יקים. דרוש אודות עדיה בן ירוחם הכהן וחשיבותו בעבודת המקדש. נידוד בני משמרת מלכיה לעיירה בית לחם הגלילית אחרי חורבן בית שני.

דיבור הקדוש ברוך הוא לאהרן הכהן

ביאור איך חז"ל הוציאו את דברי הכתוב מידי פשוטן אודות דיבור הקדוש ברוך הוא לאהרן הכהן. ביאור שיטת המלבי"ם אודות מיוחדיותו של משה כנביא-על של הקדוש ברוך הוא. הבאת מקורות שהיתה אמירה ישירה לאהרן הכהן.

מיוחדיותו של הכהן להורות בהלכה

תחילתו של הכהן כמורה הוראה, נעוצה ככל הנראה בברכה הקשורה להיות הכהנים החלק הנבחר משבט לוי. המורה ההוראה הראשון שקם לעם ישראל, מאז היותו לעם במעמד הר סיני, הוא משה רבינו, מי שקיבל התורה מפי נותנה ומסר אותה לעם ה', וגם לאחר ששמע לעצתו של יתרו ומינה תחתיו את שרי האלפים, הרבבות והעשרות, הוא הוסיף ושימש כ"מוראה הוראה – על", כאשר כל הדבר הקשה אשר ימנע מידיעתם של שאר הדיינים, יקריבון אליו.

משמרת חופה

הבאת מקורות בתנ"ך אודות משמרת חופה, הבאת התלמוד ירושלמי אודות בני המשמרה שהיו טובי-לב עם רכושם כלפי אורחים. הבאת דרוש של יוסי מעונאה אודות בית המלך על לקיחת רכוש העם ובכך מנעו מתנות כהונה ופרנסת הכהנים ולא יוכלו לעסוק בתורה כפי המצופה מהם. נידוד בני משמרת חופה לעיירה בית מעון שליד טבריה בגליל אחרי חורבן בית שני.

כ"ד מעלות הכהונה

הובא במסכת אבות כי הכהונה נקנית בעשרים וארבע מעלות, אמנם שהארבעים ושמונה מעלות שהתורה נקנית בהן מנויות, כ"ד מעלות של הכהונה לא מופיעות ישיר במסכת אבות. פשוט לומר כי אין כוונת הביטוי שהכהונה נקנית שכל אחד יכול לקנות כהונה -ברור שלא זו הכוונה כי הכהנונה בישראל היא נחלת הכהנים בני אהרן בלבד וכפי הלשון במסכת…read more

משמרת דליהו

משמרת דליהו היא המשמרת העשרים ושלשה מבין הכ"ד משמרות כהונה. בשנה האחרונה של מלכות של דוד המלך עשה הגרלה יחד עם צדוק הכהן למען חילוק הכהנים לעשרים וארבע משמרות, וכרשום בספר דברי הימים; וַיֵּצֵא הַגּוֹרָל..לִדְלָיָהוּ שְׁלשָׁה וְעֶשְׂרִים שם המשמרת נמנה כאחד משלשה משמרות (יחד עם משמרת שכניהו ומשמרת מעזיהו) ששמם כולל כל האותיות משמו של…read more